دوستت دارم

تو را برای دوست داشتن دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم
تو را برای لبخند تلخ لحظه ها و پرواز شیرین خاطره ها دوست می دارم
تو را به اندازه همه کسانی که نخواهم دید دوست می دارم
تو را به اندازه قطرات باران، اندازه ستاره های آسمان دوست می دارم
تو را به اندازه خودت، اندازه آن قلب پاکت دوست می دارم
تو را به جای همه کسانی که نمی شناخته ام دوست می دارم
تو را به جای همه روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم
تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم دوست می دارم


احمد شاملو 


منبع این نوشته : منبع
دوست ,دارمتو ,اندازه ,همهانی