به نیم بوسه دعایی بخر ز اهل دلی

من ز لبت صدهزار بوسه طلب داشتم
هرچه به من داده ای ، بهره ادا کرده ای!
فروغی بسطامی به سعی ما _باب بانکداری بدون ربا، حساب بوس الحسنه.


امروز روز جهانی بوسه است . و من چقدر دلم لبها و بوسه هایش را  می خواهد
دلم برایش خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی و همچنان خیلی خیلی تنگ شده است ...


منبع این نوشته : منبع
خیلی ,بوسه ,خیلی خیلی